Comunicació situacions d'impossibilitat de seguiment de la docència curs 2020-21

Descripció del formulari.

Aquest formulari és la via de comunicació preceptiva de situacions d'impossiblitat de seguiment de la docència durant el primer i/o segon semestre del curs 2020-2021 per raó de la COVID-19, per a l'alumnat de la Facultat de Psicologia. Les situacions per a la consideració del procediment d'adaptació de la docència/avaluació són les especificades al punt 4.5 de la Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021 de la UAB. Al final d'aquest formulari s'ha d'adjuntar en un únic arxiu (pdf), documentació acreditativa per justificar l'esmentada situació.

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

Quina titulació curses? Indica el nom del grau o del màster oficial:

Aquest camp és obligatori.

Motius pels quals no pots seguir la docència/avaluació (Marcar l'opció/opcions que calgui)

Malaltia COVID-19 patida personalment o al nucli familiar de convivència i situacions derivades de la malaltia, per exemple, aïllament.

Situacions laborals o de canvi laboral derivades de la situació.

Dificultats tècniques TIC i de connectivitat que no s'hagin pogut cobrir amb les convocatòries de la UAB d'ajuts especials per a la cessió temporal d'equipament informàtic i de connectivitat a internet.

Cura de persones vulnerables

Prestació de serveis relacionats amb la situació (sanitaris...)

Malaltia prèvia que et faci vulnerable en una situació de COVID

Assignatures matriculades de grau (o mòduls de màster) corresponents al primer semestre i/o segon semestre del curs 2020-21. Indica codi i nom de l'assignatura/mòdul i el grup de matrícula si escau (cada assignatura/mòdul en una línia).

caràcters restants

Indica l'assignatura o mòdul on no pots seguir les activitats docents i/o avaluatives previstes durant el segon semestre del curs 2020-21 (codi, nom de l'assignatura/mòdul i grup de matrícula).

Indica també per a cada assignatura/mòdul quina problemàtica, és a dir, quines activitats i/o evidències no podràs realitzar (que consten a la programació o guia docent) i el seu pes a l'avaluació de l'assignatura/mòdul (per exemple: "no puc assistir a la sessió de PLAB avaluativa de la setmana 8 del grup 112, en què es fa Ev1, que compta un 10% de la nota final, per trobar-me en quarantena).

caràcters restants

Si cal, emplena per a una segona, tercera, quarta...assignatura o mòdul.

caràcters restants
caràcters restants
caràcters restants
caràcters restants
caràcters restants
Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA