Armariets de l'Hotel d'Entitats

Sol·licitud d'ús d'armariets de l'Hotel d'EntitatsPeríode de sol·licitud: del 8 de juny al 8 de juliol de 2022
Període de cessió: del 15 de setembre de 2022 al 15 de juliol de 2023

IMPORTANT: Llegiu les bases de la convocatòria abans de sol·licitar l'ús dels armariets de l'Hotel d'Entitats i tingueu en compte que l'accés a l'equipament i l'ús dels armariets es pot veure alterat en funció de la situació sanitària i de les mesures de protecció aplicades:

Bases per disposar dels armariets de l'Hotel d'Entitats

1. Ser un col·lectiu inscrit en elDirectori en el moment d'obrir la convocatòria.
2. Emplenar el formulari en el termini establert (entre l'1 i el 30 de juny de 2020)
3. La cessió de l'ús dels armariets serà entre el 15 de setembre de 2022 i el 15 de juliol de 2023.
4. L'adjudicació de l'ús dels armariets serà en funció del compliment de les condicions d'ús durant el curs anterior (2021/2022), de l'ordre d'arribada de les sol·licituds, de les necessitats d'emmagatzematze dels col·lectius i de la trajectòria i consolidació del col·lectiu a la UAB.
5. Prioritàriament s'adjudicaran els armariets a col·lectius que encara no en tinguin cap. En cas de no haver-hi suficients sol·licituds, els col·lectius que ja en tinguin, podran disposar d'un segon armariet.

Aquest camp és obligatori.

Representant del col·lectiu

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
caràcters restants

Us recordem que no es pot emmagatzemar material inflamable ni qualsevol altre que pugui suposar un risc pels usuaris/àries de l'Hotel d'Entitats i/o de la UAB, ni desar material fora de la taquilla.

Aquest camp és obligatori.

Condicions d'ús dels armariets per a col·lectius de l'Hotel d'Entitats

El/la portaveu de la convocatòria, com a representant del col·lectiu indicat en aquest formulari i inscrit en elDirectori accepta les condicions d'ús dels armariets de l'Hotel d'Entitats, que són aplicables directament, a l'ús de l'armariet assignat amb el número indicat a aquest formulari.

Accepta i coneix que l'armariet és equipament de participació gestionat per la Unitat de Dinamització Comunitària i propietat de la Universitat Autònoma de Barcelona

Accepta que l'ús de l'armariet per part del col·lectiu és de caràcter privatiu i temporal pel període comprès entre l'15 de setembre del 2021 i el 15 de juliol del 2022.

La Unitat de Dinamització Comunitària posa a la seva disposició un cadenat amb codificació que el col·lectiu i el/la sotasignant, es comprometen a retornar en perfecte estat, al finalitzar el període d'ús de l'armariet i a no utilitzar cap altre cadenat que no sigui el proporcionat per la Unitat.

Així mateix, el col·lectiu usuari de l'armariet es compromet a:

1. Utilitzar l'armariet exclusivament per a les activitats pròpies del col·lectiu, sense que pugui cedir el seu ús a tercers, sigui a persones o altres col·lectius.

2. No emmagatzemar material perillós ni inflamable ni qualsevol altre que pugui suposar un risc pels usuaris/àries de l'Hotel d'Entitats i/o de la Universitat en general.

3. Fer un ús adequat de l'armariet i de les instal·lacions i infraestructures de l'Hotel d'Entitats, vetllar pel bon ús d'aquests i no alterar-ne la seva integritat.

4. Comunicar a la Unitat de Dinamització Comunitària qualsevol incidència relacionada amb l'ús de l'armariet i del cadenat així com amb qualsevol altre element de l'equipament de l'edifici de l'Hotel d'Entitats. El punt de seguiment d'aquestes incidències és el Centre de Recursos per a Col·lectius situat a la Plaça Cívica.

5. Deixar lliure l'armariet un cop finalitzi el període d'ús i retornar el cadenat que l'acompanya en perfecte estat.

6. En cas de pèrdua, assumir el cost del cadenat cedit.

7. Mantenir l'ordre i la neteja de l'espai utilitzat. És un espai d'ús comunitari, així que tots/es els usuaris i usuàries han de col·laborar en el seu manteniment.

Accepta i coneix que l'incompliment d'aquestes condicions d'ús pot comportar:

1. La pèrdua de l'ús de l'armariet i el cadenat que l'acompanya

2. L'obertura de l'armariet sense la presència del col·lectiu per retirar qualsevol material no autoritzat que s'hi trobi dipositat

3. La possibilitat que no s'atribueixi l'ús d'un nou armariet al col·lectiu per períodes posteriors.

Aquest camp és obligatori.

Les vostres dades seran tractades amb les finalitats següents: La base jurídica del tractament és: Consentiment de la persona interessada

La persona responsable del tractament és el/la Responsable Tècnic/a de la Unitat de Dinamització Comunitària. Les vostres dades no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos en què legalment estigui permès o sigui de compliment obligat. Les vostres dades no seran objecte de transferència internacional. Les dades seran conservades durant un període de temps indefinit en funció de la motivació de la incorporació en la base de dades. El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l¿elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, davant la persona responsable del tractament, adreçant un correu electrònic a info.participacio@uab.cat També podeu realitzar les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres dades personals a l'adreça electrònica del Delegat de Protecció de Dades de la UAB, protecció.dades@uab.cat. Així mateix, podeu presentar les reclamacions que considereu adients davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA