Devolució Paga Extra 2013

Sol·licitud d'abonament de les quantitats a què es refereix el Decret Llei 3/2019, de 22 de gener, sobre la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Dades personals del treballador/a:

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

*Dades dels hereus, en cas de defunció del treballador/a:

Sol·licitud

La persona signant SOL·LICITA l'abonament de les quantitats corresponents en concepte de recuperació dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària i addicional del mes de juny i desembre del 2013 de conformitat amb l'ACORD GOV/19/2013 de 26 de febrer i posteriors acords de govern referits a la devolució de la paga extra 2013.

Dades bancàries:

Aquest camp és obligatori.

En compliment del Reglament Europeu de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades són tractades amb la única finalitat de donar resposta a la vostra petició. El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. El responsable del tractament no cedirà les vostres dades personals a terceres persones ni a d'altres destinataris, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui de compliment obligat, i les vostres dades no seran objecte de transferència internacional. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat enviant la vostra sol·licitud al responsable del tractament a l'adreça: a.personal.academic@uab.cat. Podeu obtenir informació addicional i detallada del tractament de les vostres dades personals en el següent enllaç: https://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-academic-i-investigador/clausula-formularis-1345770450816.html

Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA